Ochrana osobních údajů klienta patentového zástupce


Klientem patentového zástupce (subjektem údajů) se rozumí fyzická osoba, která je původcem, a/nebo přihlašovatelem, a/nebo vlastníkem předmětu průmyslových práv a jiného duševního vlastnictví, a/nebo statutárním či jiným (např. technickým) zástupcem právnické osoby v postavení přihlašovatele a/nebo vlastníka/majitele předmětu průmyslových práv a jiného duševního vlastnictví.
Zpracováním osobních údajů klienta se rozumí zejména zastupování klienta v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví (např. zpracování a podání přihlášky technického řešení či práva na označení k ochraně v ČR) a před orgány státní moci, způsobem stanoveným v zákoně č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích v platném znění a zabezpečování dalších činností dohodnutých oběma stranami, včetně případných sporných a opravných řízení.
Zpracovávané osobní údaje klienta jsou zejména údaje nezbytné pro zpracování přihlášky technického řešení či práva na označení k ochraně v ČR a pro komunikaci s klientem (včetně fakturace služeb patentového zástupce): titul/y, jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození (sídlo podnikání a IČ v případě podnikající fyzické osoby) a kontaktní údaje (e-mail, telefon - pevná linka/mobil, telefax, bankovní spojení).
Za zpracování osobních údajů se nepovažuje komunikace s potenciálním klientem, s nímž nedošlo k uzavření smluvního vztahu a dále komunikace s pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví ČR vedená v zájmu klienta (upřesnění formulace patentových nároků/nároků na ochranu, odpověď na výměr/rozhodnutí, žádost o provedení úplného průzkumu, podání rozkladu, podání návrhu na určení, platba správních poplatků apod.), jelikož Úřad průmyslového vlastníctví ČR (jako orgán státní správy) není v postavení zpracovatele osobních údajů pro správce (patentového zástupce), tzn. že správce s Úřadem nemusí mít ošetřeno zpracování osobních údajů klienta smluvně.
S využitím metodických pokynů a vzorových dokumentů kolegů z Advokátní komory (rovněž oprávněných k zastupování klientů v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR) zpracoval patentový zástupce následující dokumenty (ve formátu PDF):

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek či stížností kontaktujte patentového zástupce.

Tato stránka byla vytvořena 25.5.2018

Ing. František Knížek, patentový zástupce
Registrační číslo: 352
IČ: 750 18 110
Sídlo: Meruňková 2851/11, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
E-mail: fknizek@iol.cz (preferovaný kontakt)
Telefon: +420 412 332 251
Mobil: +420 723 301 376

* * *

Počítadlo přístupů od 25.5.2018